Om os

Sporskift forsorgshjem

Læs mere om hvad vi står for her

Sporskift Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens §110. Botilbuddets personale består af socialfaglige og pædagogisk uddannede medarbejdere.

Tilbuddet blev etableret i 2020 som et nyt tilbud til hjemløse mænd, særligt unge, som i stigende grad fravælger de traditionelle større institutionslignende herberger. 

Sporskift er grundlagt med visionen om at imødekomme behovet for et tidssvarende herberg i et mere roligt og hjemligt miljø. Målet er at forebygge og reducere hjemløshed og social deroute blandt målgruppen.

Målgruppen for Sporskift er hjemløse mænd med sociale udfordringer i alderen 20-65 år. Vi møder dem som borgere, der er motiverede for forandring og derfor kan og vil samarbejde med personalet om at finde en vej ud af hjemløsheden.

Sporskift tilbyder misbrugsfrie og hjemlige rammer og henvender sig således ikke til borgere med omfattende og aktivt misbrug, ubehandlede psykiatriske udfordringer eller meget lavt funktionsniveau. 

Sporskift er indrettet i en større villa, centralt placeret i Vanløse og tæt på offentlig transport og handlemuligheder. Huset er fordelt på to etager, hvor i alt syv beboere har hver deres værelse med seng, garderobe, køleskab og skrivebord.

Derudover er der to badeværelser med vaskefaciliteter, stort fælles køkken, fællesstue, terrasse og en stor have med mulighed for ophold og aktiviteter. 

Ydligere information

Faglig tilgang og praktisk information

Indskrivning på Sporskift sker efter henvendelse fra borger eller via henvisning fra samarbejdspartner eller offentlig myndighed. 

En borger bliver indskrevet på Sporskift efter en visitationssamtale, hvor det ud fra en konkret og individuel vurdering besluttes, om borgeren tilhører målgruppen. Hvis ikke, rådgiver vi borgeren om alternative muligheder. 

På Sporskift anvender vi faglige tilgange og metoder, som understøtter borgerens behov og tilbuddets formål og indsats. 

Vi arbejder ud fra en Housing-first tilgang, og vores socialfaglige og pædagogiske indsatser baserer sig på følgende faglige tilgange og metoder: 

  • Den Motiverende Samtale MI 
  • Den narrative tilgang
  • ADL (almindelig dagligdags livsførelse). 
  • Low Arousal

Formålet med opholdet er, at borgeren opnår en selvstændig livsførelse med tillid til egen kunnen – med henblik på at få en tilværelse i egen bolig.

Generelt inddrager vi borgerne i respekt for deres selv- og medbestemmelse. Vi ser relationsarbejdet som udgangspunkt for et samarbejde om at bringe borgerens ressourcer i spil og udvikle nye færdigheder. 

Vi har en grundlæggende tiltro til, at hvert enkelt menneske kan selv, hvis blot det får den rette hjælp og støtte.

Vi arbejder desuden helhedsorienteret og med relevante samarbejdspartnere for at understøtte borgerens mål og positive udvikling. 

Sporskifts værdigrundlag bygger på medmenneskelighed, tiltro, respekt, empati, og rummelighed. De værdier er i centrum for det daglige arbejde og i mødet med borgerne.


Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn og med en overbevisning om, at alle mennesker, uanset kompleksiteten af deres udfordringer og livshistorie, besidder ressourcer, potentialer og ønsker til en fremtid, som kan forløses ved at antænde håb og skabe grobund for menneskelig opblomstring. 

 

VISION
Sporskifts vision er et samfund, hvor ingen hjemløse med sociale problemer er nødsaget til at leve på gaden, fordi der mangler det rette tilbud og støtte til at kunne finde en plads i samfundet. 

Her er vores bidrag et tidssvarende forsorgshjem i trygge og hjemlige rammer, hvor dygtigt personale står parat med al den omsorg og sociale støtte, der skal til for, at den enkelte borger kan komme godt videre i sit liv.

Vi tilbyder et fokuseret midlertidigt ophold til mænd med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og vi tilbyder beboerne aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.